با سلام به زودی شرایط و نحوه همکاری با بازار مولوی از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.